Právě soutěžíme o:
Načítám ...
Žádné výsledky
Hledaný výraz: koupel
Nalezené články:
Přihlášení  |  Registrace Český kutil do mailu
reklama

Oprava a údržba střech

Oprava a údržba střech

Ve stavebnictví při ochraně před vlhkostí jsou asfaltové výrobky jednou z nejrozšířenějších stavebních hmot, se kterými dokáže pracovat každý kutil. Jedinečné hydroizolační vlastnosti asfaltu jsou osvědčeny po staletí a moderní výrobní technologie umožňují jejich funkční vlastnosti dále zlepšovat. Nespornou výhodou asfaltových hydroizolačních nátěrových hmot je jejich aplikovatelnost za studena.

reklama

OPRAVA A ÚDRŽBA HYDROIZOLAČNÍCH PÁSŮ PLOCHÝCH STŘECH

Hydroizolační vrstva plochých střech (lepenka) je vzhledem ke své poloze a expozici vůči okolnímu prostředí namáhána množstvím vlivů, které v různé míře negativně ovlivňují její fyzický stav a vlastnosti. Po určité době dochází většinou k praskání izolačních pásů vlivem degradačních procesů.
Asfaltové izolační výrobky umožňují realizovat spolehlivou údržbu a opravu původních asfaltových povlakových krytin nejen na plochých střechách. Před jakoukoli aplikací asfaltových izolačních výrobků je nutné povrch stávající vodotěsné izolace řádně vyčistit a původní vodotěsnou izolaci vyspravit (odstranit puchýře proříznutím a zatavením, popř. přelepením asfaltovým lepidlem PARASTICK v kombinaci s hydroizolačním pásem). Životnost nátěrového systému závisí nejen na kvalitě provedení, ale i na stavu původního střešního pláště a na klimatických podmínkách konkrétní stavby.

Upozornění: Pro spolehlivé použití všech uvedených asfaltových nátěrových hmot je nezbytné dodržet minimální teplotu ovzduší a podkladu při jejich aplikaci a tyto nátěry nesmí po provedení po určitou dobu zmoknout.

Jaké prostředky můžeme na opravu použít?

Asfaltové laky - laky lze používat jen na suché podklady při teplotách nad +5 °C, déšť jim (v závislosti na teplotě vzduchu) po 1 hodině již obvykle nevadí. Doba nutná pro řádné zaschnutí asfaltových laků je minimálně 24 hodin a při poklesu teploty pod +5 °C se může prodloužit i na několikanásobek. Kritériem pro zaschnutí asfaltových laků je, že dotkneme-li se prstem povrchu suchého nátěru, musí prst zůstat čistý. Začerní-li se, nátěr není dostatečně suchý.

Asfaltové tmely - lze používat jen při teplotách ovzduší i podkladu nad +5 °C.

Asfaltové suspenze - lze používat na suché podklady při teplotách nad +10 °C a do vyschnutí a ukončení jejich chemické reakce nesmí zmoknout. Vyschnutí nátěru z asfaltové suspenze (kromě GUMOASFALTU SA-23) do stavu nerozpustného ve vodě poznáme dle změny jeho barvy. Mokrý nátěr je tmavohnědý. Suchý má barvu černou, déšť mu již nevadí a může se dále natírat.
U červenohnědé suspenze GUMOASFALT SA – 23 je opět možné použít kritérium, kdy přejedeme-li po povrchu opravdu zaschlého nátěru prstem, musí zůstat prst čistý.

Výběr vhodné technologie nátěrového systému pro opravu střechy však také ovlivňuje skutečnost, zda se na stávajícím povrchu střechy tvoří trvalé kaluže vody. V takovém případě je nevhodné používání asfaltových suspenzí GUMOASFALT, které při trvalém ponoření pod vodou bobtnají a následně popraskají. Tvoří-li se na střeše kaluže vody, je spolehlivější použít nátěrové systémy na bázi asfaltových laků a tmelů.
Pro havarijní a časově omezenou opravu vodotěsné izolace v zimě nebo po dešti lze použít nátěr modifikovaným asfaltovým tmelem LUTEX MOAT, který lze v tomto případě aplikovat také jen na vysušený podklad.
Z hlediska difúze vodní páry střešním pláštěm lze obecně říci, že nátěry vytvořené z asfaltových laků RENOLAK ALN a RENOLAK MOAL nebo z asfaltových tmelů LUTEX ATN a LUTEX MOAT jsou méně propustné pro vodní páru než nátěry vytvořené z asfaltového laku PENETRAL ALP nebo reflexního nátěru REFLEXOL a výrazně méně propustné než nátěry z asfaltových suspenzí GUMOASFALT.
Nezbytnou podmínkou úspěšné realizace výše uvedených výrobků je nejen pečlivá úprava stávajícího podkladu, ale i kvalitní a pečlivá aplikace jednotlivých nátěrů. Předem je nutné zajistit vyspravení stávající vodotěsné izolace a odborné opravy choulostivých detailů na střeše. Sebepečlivější nátěrový systém nezabrání zatékání do střešního pláště v místech napojení vodotěsné izolace. Konkrétně se jedná o prorezavělé lemování atik, nadstřešní zdivo nebo komíny z pozinkovaného plechu. Na utěsnění detailů je vhodné použít GUMOASFALT SA 27.

Oprava ploché střechy suspenzí GUMOASFALT SA-12 s povrchovou úpravou GUMOASFALT SA-23 (REFLEXOL)

Asfaltové střešní suspenze GUMOASFALT jsou osvědčeny k provádění střešních hydroizolačních souvrství podle evropského předpisu ETAG 005.

Skladba vodotěsné izolace:

• asfaltová suspenze GUMOASFALT SA-23 (REFLEXOL) cca 0,7 kg/m2, resp. 0,3 kg/m2

• 2 až 3 nátěry asfaltovou suspenzí GUMOASFALT SA-12 3 x 0,7 kg/m2 do překrytí struktury vložky

• vložka ze skelné tkaniny o hmotnosti 140 až 200 g/m2, položit do mokrého nátěru

• nátěr asfaltovou suspenzí GUMOASFALT SA-12 0,7 kg/m2

• asfaltový penetrační lak PENETRAL ALP cca 0,3 kg/m2

• stávající očištěná vodotěsná izolace z hydroizolačních pásů

Životnost takto provedené opravy je až 10 let s tím, že po 4 až 5 letech je nutné obnovit povrchovou ochranu červenohnědou suspenzí GUMOASFALT SA-23. Namísto GUMOASFALTU SA-23 je možné použít i REFLEXOL s podmínkou časového odstupu od provedení posledního nátěru suspenzí SA 12 alespoň 14 dnů. Tento reflexní nátěr je nutno obnovit po cca 5 až 7 letech.

V případě, že se na střeše vyskytují kaluže vody, je nutné po řádném zaschnutí asfaltové suspenze z GUMOASFALTu SA-12 nahradit červenohnědou suspenzi GUMOASFALT SA-23 asfaltovým lakem RENOLAK ALN + reflexním nátěrem REFLEXOL. Asfaltový lak RENOLAK ALN uzavře povrch asfaltové suspenze, takže nedojde k jejímu nabobtnání vodou.

Oprava ploché střechy asfaltovým tmelem LUTEX MOAT a reflexním nátěrem REFLEXOL

Skladba vodotěsné izolace:

• reflexní nátěr REFLEXOL cca 0,3 kg/m2

• asfaltový tmel LUTEX MOAT cca 1,0 kg/m2

• asfaltový penetrační lak PENETRAL ALP cca 0,3 kg/m2

• stávající očištěná vodotěsná izolace z hydroizolačních pásů z oxidovaného asfaltu

LUTEX MOAT je zpracovatelný za studena při teplotě nad +5 °C. Vláknitá plniva spolu s kaučukem SBS zajišťují pružnější přemostění trhlin v původní vodotěsné izolaci. Při údržbě vodotěsné izolace se doporučují jeden až dva nátěry se spotřebou 1,0 kg/m2 pro každý nátěr. Nakonec se na povrch takto provedeného a řádně odvětraného nátěru (s technologickou přestávkou 24 hodin) nanese reflexní nátěr REFLEXOL. Jeho ochranný účinek je cca 3 až 5 let. Po této době je vždy nutné reflexní nátěr obnovit.

Oprava asfaltovým lakem RENOLAK ALN a reflexním nátěrem REFLEXOL

Skladba vodotěsné izolace:

• reflexní nátěr REFLEXOL cca 0,3 kg/m2

• asfaltový lak RENOLAK ALN cca 0,4 – 0,5 kg/m2

• stávající očištěná vodotěsná izolace z hydroizolačních pásů z oxidovaného asfaltu

Jedná se o nejúspornější a relativně krátkodobé řešení opravy vodotěsné izolace, kdy se použije jako obnovovací nátěr asfaltový lak RENOLAK ALN. Tento asfaltový lak má vysoký obsah tvrdého asfaltu rozpuštěného v organickém rozpouštědle. Doporučují se jeden až dva nátěry. Nakonec se na povrch takto ošetřeného a řádně odvětraného nátěru (s technologickou přestávkou 24 hodin) aplikuje jeden asfaltohliníkový reflexní nátěr REFLEXOL. Životnost uvedeného celého nátěrového systému je 3–5 let.

Oprava střechy s opadaným ochranným posypem z drcené břidlice

Pokud je nutné opravit střechu, která má vrchní pás s opadaným posypem z drcené břidlice, je možné k opravě a prodloužení životnosti obnaženého asfaltového pásu použít níže uvedené nátěrové systémy. Stávající povrch vodotěsné izolace je však třeba mechanicky očistit, aby se z povrchu asfaltových pásů odstranily nejen uvolněné šupinky posypu z břidlice, ale i nános prachu a popílku z ovzduší. Nakonec se doporučuje takto ošetřený povrch vodotěsné izolace ostříkat vodou. Před aplikací prvního nátěru však musí být povrch střechy zcela suchý.

Plochá střecha (ve sklonu a < 5°)

• reflexní nátěr REFLEXOL 0,3 kg/m2

• 2 x nátěr asfaltovým lakem RENOLAK ALN 2 x 0,4 kg/m2

Šikmá střecha (ve sklonu 5° < a < 45°)

• červenohnědá suspenze GUMOASFALT SA-23 cca 1 kg/m2

OPRAVA PLECHOVÉ STŘ ECHY

Plechové krytiny jsou tradičním zastřešením nejen díky svým vlastnostem, které jim tento materiál dává. V závislosti na kvalitě použitého plechu a jeho povrchové úpravě lze dosáhnout mimořádně dlouhé životnosti a zajímavého vzhledu střešní krytiny. Plechové střešní krytiny patří k nejlehčím a technologicky nejméně náročným materiálům na trhu. Bohužel i na těchto materiálech je nutná po určité době oprava, neboť dochází ke korozím na místech falcovaných spojů, nebo i k plošným korozím.

Oprava plechové střechy s částečnou korozí

Skladba nátěru:

· REFLEXOL (resp. SA 23) 0,3 kg/m2 (0,7 kg/m2)

· RENOLAK ALN 0,4 kg/m2

· KONKOR 500 0,3 kg/m2

Asfaltový antikorozní lak KONKOR 500 je určen k ochranným nátěrům ocelových konstrukcí a předmětů. Je vhodný zvláště tam, kde již koroze započala (obsahuje protikorozní přísady a prostředky pro zlepšení přilnavosti k podkladním materiálům.

Oprava plechové střechy ve sklonu

Skladba nátěru:

· REFLEXOL (resp. SA 23) 0,3 kg/m2, (0,7 kg/m2)

· GUMOASFALT SA 12 0,7 kg/m2

· PENETRAL ALP 0,3 kg/m2

Tuto skladbu lze použít u střech se sklonem do 10°. V případě vyššího sklonu je potřeba nahradit vrstvu GUMOASFALT SA 12 materiálem LUTEX ATN nebo LUTEX MOAT.
Nevýhody plechové střešní krytiny spočívají ve větší finanční náročnosti, v nárocích na přesnost a kvalitu montáže, profesionalitu a speciální montážní vybavení a v omezené pochůznosti střechy. Problémy v místech falcování plechů je nutno řešit LUTEXEM ATN, popř. LUTEXEM MOAT na podkladový PENETRAL ALP, v případech koroze na podkladu použijte jako podklad KONKOR 500.

· LUTEX ATN (MOAT) 0,8 kg/m2 (1,0 kg/m2)

· PENETRAL ALP popř. KONKOR 500 0,3 kg/m2

Autor: Paramo (text a foto)

Související články

Paramo slaví 125 let od založení společnosti 9  fotek

Paramo slaví 125 let od založení společnosti

Společnost Paramo si letos připomíná významné výročí svého vzniku. Historie pardubické rafinerie se totiž začala psát v roce 1889, kdy David Fanto ...


Údržba zahradní techniky z pohledu maziv 8  fotek

Údržba zahradní techniky z pohledu maziv

Téměř každý zahrádkář, chalupář nebo vlastník domu se zahradou řeší údržbu své zahradní techniky. Jednoduchá údržba například sekačky na trávu spoč ...


Doškové střechy 5  fotek

Doškové střechy

S pravou doškovou střechou se dnes setkáte jen výjimečně, spíše ve skanzenech, kde připomíná způsob pokrývání střech našich předků. Což je škoda, prot ...


Jak připravit sekačku na další sezonu 2  fotek

Jak připravit sekačku na další sezonu

Máme tu konečně příjemné jarní počasí a přes zataženou oblohu na nás sem tam vykouknou teplé paprsky slunce. Právě nyní je ten pravý čas, dát do fo ...


Jak připravit zahradu na teplé dny 11  fotek

Jak připravit zahradu na teplé dny

Jaro konečně zaklepalo na vrátka a tak nám nastal správný čas na to, abychom dali svou zahradu pěkně do pořádku. Během zimních měsíců dostala oprav ...


Inspektoři nemovitostí radí - Střecha a klempířské prvky 15  fotek

Inspektoři nemovitostí radí - Střecha a klempířské prvky

Ve spolupráci se společností NEMOinspekt pro Vás připravujeme seriál o závadách nemovitostí. Inspektoři z NEMOinspektu se s vadami, nepodařenými re ...


Kdo vyhrál v soutěži o kvalitní české oleje MOGUL? 2  fotek

Kdo vyhrál v soutěži o kvalitní české oleje MOGUL?

V péči o svůj automobil se můžete s důvěrou spolehnout na kvalitní české motorové oleje MOGUL. Automobiloví borci jejich kvalitu prověřují již bezm ...


Jak na rekonstrukci střechy - 1. díl 3  fotek

Jak na rekonstrukci střechy - 1. díl

Existuje několik důvodů, proč se do ní pustit: střecha už neplní svou funkci, nebo bychom nově rádi podkroví využili k bydlení, či prostě střechu změn ...


reklama
reklama

reklama
Diskuze kutilů
2
Výběr pásové pily... Rekonstrukce
Poslední příspěvek: 8.5.2019 17:54 Alena
10
Rekonstrukce apod. Rekonstrukce
Poslední příspěvek: 28.10.2018 20:33 Mirek
1
Thermo omítka od fy Baumit Rekonstrukce
Poslední příspěvek: 5.9.2018 07:17 Jan
2
Vinylová podlaha Rekonstrukce
Poslední příspěvek: 21.6.2018 11:11 Martin
1
Zateplení ploché střechy Stavba a rekonstrukce
Poslední příspěvek: 8.8.2017 18:54 Michal Mervart
2
Stavební folie Stavba a rekonstrukce
Poslední příspěvek: 11.1.2017 21:35 luk fjsk
0
Rekontrukce bytu Rekonstrukce
Poslední příspěvek: 30.11.-0001 00:00 Jaroslav
0
Izolace starého domu Rekonstrukce
Poslední příspěvek: 30.11.-0001 00:00 Petr
0
Rekonstrukce podlahy Rekonstrukce
Poslední příspěvek: 30.11.-0001 00:00 Paulina
10
Rekonstrukce apod. Rekonstrukce
Poslední příspěvek: 28.10.2018 20:33 Mirek
2
Výběr pásové pily... Rekonstrukce
Poslední příspěvek: 8.5.2019 17:54 Alena
2
Vinylová podlaha Rekonstrukce
Poslední příspěvek: 21.6.2018 11:11 Martin
2
Stavební folie Stavba a rekonstrukce
Poslední příspěvek: 11.1.2017 21:35 luk fjsk
1
Thermo omítka od fy Baumit Rekonstrukce
Poslední příspěvek: 5.9.2018 07:17 Jan
1
Zateplení ploché střechy Stavba a rekonstrukce
Poslední příspěvek: 8.8.2017 18:54 Michal Mervart
reklama
reklama

Kontakty | e-mail: redakce@ceskykutil.cz

© 2007 - 2021 Český kutil.cz, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. ISSN 1802-4270.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Český kutil, s.r.o. zakázáno.© 2007 - 2021 Český kutil.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena, ISSN 1802-4270. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Český kutil, s.r.o. zakázáno.
×