Právě soutěžíme o:
Načítám ...
Žádné výsledky
Hledaný výraz: koupel
Nalezené články:
Přihlášení  |  Registrace Český kutil do mailu
reklama

Izolace Baumax a životní prostředí

Izolace Baumax a životní prostředí
Tepelná izolace sehrává stále důležitější roli. Na jedné straně vzhledem k vysokým cenám paliv (je nepravděpodobné, že v budoucnosti budou levnější), na straně druhé s ohledem na ochranu životního prostředí. Spotřeba energie na vytápění budov dnes tvoří více než tetinu celkové spotřeby energie a neméně vysoké jsou i emise životní prostředí poškozující.
reklama

Tento článek je připraven ve spolupráci s naším partnerem hobbymarketem bauMax.

Izolace se vyplácí

Optimální tepelná izolace budov je dnes naprosto nezbytná. Čím je tepelná izolace lepší, tím menší jsou tepelné ztráty, které se musejí vyrovnávat nákladným vytápěním, jež má negativní dopad na životní prostředí.
Existují různé možnosti, jak za současného zlepšení stavebního fondu a pohodlí zároveň efektivně snížit spotřebu energie. Například výměnou starých netěsných oken se tepelné ztráty mohou snížit o polovinu až o dvě třetiny (podle výchozí situace). U fasád a střech mohou dnes používané izolace snížit tepelné ztráty dokonce o 70 % a víc.

Tepelné ztráty stavebními konstrukcemi, jako jsou vnější stěny, podlahy, strop nejvyššího poschodí anebo střechy, jsou definovány součinitelem prostupu tepla U, který udává, kolik tepla se za určitý čas dostane přes stavební konstrukci ven, když je rozdíl teplot (na jedné a druhé straně konstrukce) jeden stupeň. Měrná jednotka součinitele prostupu tepla U je W/(m2. K). Chceme-li vypočítat tepelnou ztrátu, je třeba součinitel prostupu tepla U vynásobit plochou steny a rozdílem teplot mezi interiérem a exteriérem. Tepelné ztráty způsobují, že teplota v budově klesá. Pro zachování pohodlí je třeba nahrazovat energii, která proudí ven. Vzniká tak potřeba přivádět teplo jen kvůli výskytu tepelných ztrát. Ty se však dají eliminovat cílenými izolačními opatřeními.
Abychom v budově dosáhli co nejnižší vytápěcí zátěže, musí byt hodnota U stavebních prvků co nejnižší. Moderními stavebními postupy lze dosáhnout součinitele prostupu tepla U od 0,1 do 0,15 W/(m2. K). Tato čísla odpovídají tzv. standardu pasivních domů.

(Pozn.: vytápěcí zátěž = tepelná energie, která musí být do místnosti neustále přiváděna, aby se teplota udržela na konstantní hodnotě (např. 20 °C)).

Z hlediska vytvoření pláště budovy to znamená, že musejí být použity buď velmi dobré tepelněizolační materiály, nebo stěny s odpovídající tloušťkou.
Zdvojnásobení izolace vede ke snížení hodnoty součinitele prostupu tepla U na polovinu.

S běžnými izolačními materiály, jako jsou minerální vlna nebo polystyren, je pro pasivní dům potřebná tloušťka 30 cm. Při obzvlášť kvalitních izolačních materiálech lze tloušťku snížit dokonce na 20 cm a opravdu úzké, velmi dobře izolované stavební prvky dostaneme, použijeme-li vakuové izolační materiály. Zpravidla je třeba nalézt ekonomicky odůvodněný kompromis. Hodnoty v prvním řádku tabulky se vztahují na průměrnou stěnu nemoderní konstrukce.

Dobudování podkroví a tepelná izolace

Jednou z nejlevnějších a nejrychlejších možností rozšíření obytného prostoru je dobudování podkroví. V tomto případě zvlášť záleží na efektivní a profesionálně provedené tepelné izolaci.

Jestliže budeme realizovat suchou montáž sádrokartonových desek a dodržovat nejdůležitější pravidla, která udává každý výrobce izolačních materiálů, pak mnohé práce můžeme provádět ve vlastní režii.

Vybírat si můžeme ze široké nabídky tepelněizolačních materiálů. Je důležité, abychom materiály vkládali těsně bez mezer a by se zabránilo pronikání vlhkosti do prostoru s izolací vhodně zvolenými fóliemi – hydroizolační vysoce difuzní z exteriérové strany a parozábrana ze strany interiérové. Zvláštní péče se doporučuje v místech kolem oken, vikýřů a střešních prostupů.

Srovnání tepelné izolace a spotřeby energie

                                                           
Izolační standard (hodnota U)Tepelné ztrátyRoční tepelná ztráta
Starý neizolovaný objekt 1,2503 750 wattů91 kWh/(m2.a)
Pasivní dům 0,125375 wattů9,1 kWh/(m2.a)

Druhy izolace

Izolace nad krokvemi
Při izolaci uložené nad krokvemi se celá konstrukce položí na bednění nad krokvemi. Jelikož úroveň izolace zde zároveň představuje vnější plášť střechy, v mezistřešním prostoru nehrozí tvorba kondenzátu.
Na dřevěné bednění dáme nejprve celoplošnou parotěsnou zábranu, poté následuje vrstva vysoce zatížitelné minerální vlny, která musí snášet hmotnost střešní krytiny a celou zátěž střechy. Na to položíme nosné desky ve vzdálenosti krokví a přes izolační materiál je sešroubujeme.

Mezi desky položíme druhou vrstvu izolačního materiálu. Celou izolaci ochráníme před vlivem počasí pomocí hydroizolační vysoce difuzní fólie, která je dostatečně přeložená. Následuje pokládka kontralatí, laťování pod krytinu a samotné krytiny.

Pravděpodobně nikdo, nemá-li k tomu vážnější důvody, nebude odkrývat neporušenou střechu jen proto, aby nad krokve umístil vrstvu tepelné izolace. Pokud se tedy má dosud nepoužívaný podkrovní prostor změnit v obytný, vhodnější variantou je vnitřní izolace. Nevýhodou je ztráta prostoru, která je zapříčiněná rozšiřováním střešní konstrukce směrem do interiéru.

Izolace mezi krokvemi

U tohoto druhu zateplení se izoluje prostor mezi krokvemi. Následně se parozábranou utěsní pod úrovní izolace celá plocha střechy. Tato izolace zabráni tomu, aby se vlhkost z obývaných prostor dostala do konstrukce a aby se srážela jako kondenzát. Existují dva způsoby provedení:

1. u takzvané jednoplášťové střechy se o odvedení případné vlhkosti stará provětrávaná vzduchová mezera (o šířce minimálně 30 mm) nad tepelnou izolací. Čím je provětrávaná mezera širší, tím tenčí je izolace.

2. u běžných střešních konstrukcí nebývají krokve obvykle dostatečně vysoké. Proto se stále častěji využívají jednoplášťové střechy, kde je mezera mezi krokvemi zcela zaizolována. Jako hydroizolační fólie se používá vysoce difuzní kontaktní podstřešní membrána, která zabezpečí dostatečné odvětrávání vlhkosti z tepelné izolace i v případě, že je izolace v kontaktu s hydroizolační fólií.

Aby při zabudování nevznikly žádné netěsnosti, izolační materiál nařežeme s přesahem přibližně 2 cm.

Potom jednotlivé pásy vsuneme mezi krokve. Mezery nesmějí vznikat ani na vodorovných stycích materiálu.

Všechny mezery, rohy a každý úhel rovnoměrně utěsníme, dokud nebude vyplněný celý prostor mezi konstrukčními díly. Do těžko přístupných míst lze aplikovat i tzv. volnou vlnu, která se volně zpracovává z pytle, můžeme ale použít i odpad.

Izolace pod krokvemi

Jestliže je výška krokví nedostatečná, používá se k zateplení izolace pod krokvemi. Tímto způsobem se značně eliminují tepelné mosty v místech krokví. Pokud se doplňková izolace pod krokvemi umístí nad parozábranu, její tloušťka může dosáhnout maximálně 20 % celkové tloušťky izolační vrstvy.
Izolace pod krokvemi se používá často – zejména proto, že je to finančně výhodná možnost dodatečného zateplení stávající střechy. Snadnou montáž umožňují přímé závěsy – předvrtaná plechová ramínka, která se šroubují na krokve v pravidelném, 40centimetrovém rozestupu.

Provrtají se materiálem a zabezpečí mu provizorní oporu. Konečné stability docílíme montáží nosné konstrukce pro pozdější vyzdění.

Pomocí provrtaných přímých závěsů můžeme upevnit dřevěné latě i kovové profily suché stavby.

Díky svému flexibilnímu výškové nastavitelnému upevnění se hodí i k montáži v případě nepravidelných starých krovů.
Posledním pracovním úkonem je utěsnění stykové spáry izolace pod krokvemi speciální lepicí páskou.

Úlohy parozábrany

Parozábrana plní dvě úlohy – zabraňuje pronikání vlhkosti obsažené ve vzduchu (vodní pára) do izolační vrstvy a krovu a zároveň zlepšuje vzduchotěsnost stěn, takže se šetří náklady na vytápění. Parozábrany jsou zhotovené z různých materiálů; na střechy se nejčastěji používá speciální, mimořádně kvalitní PE fólie. Po zabudování izolace v krokvích se parozábrana upevní – nejprve přibitím hřebíky a následně utěsněním přítlačnými latěmi a elastickými těsnicími pásy. V okrajových místech a místech překrývání se zalepí pokud možno bez mezer.

Na co by se nemělo zapomenout

K opláštění se často používají sádrovláknité požární desky o tloušťce 15 mm. Pro dosažení vysoké požární odolnosti (60 minut) se desky montují ve dvou vrstvách s posunutými styky nad sebou. Z důvodů zamezení šíření požáru musí být každá vrstva desek pozorně zatřená stěrkou.
Spojovací stěna mezi podlahou a šikminou střechy se označuje jako nadezdívka střešního prostoru. Při upevnění namontujeme vždy jeden profil na podlahové desky a šikminu střechy a vyztužíme kolmými profily (vzdálenosti přizpůsobíme rozměrům desek). Následně připevníme opláštění a zatřeme stěrkou.

I když je obývaná pouze část podkroví, izolovat bychom měli i nedokončený prostor střechy. K oddělení jsou vhodné lehké SKD konstrukce s kovovými nosnými prvky, které mohou být izolované izolacemi na bázi minerálních vláken. Získáme tak tepelnou a zároveň zvukovou izolaci. Jsou-li elektroinstalace nebo jiné rozvody vložené do dělicích příček, můžeme je kdykoli modernizovat, aniž by byla nutná náročná a nákladná přestavba.

Druhy a vlastnosti izolačních materiálů

Univerzální izolační materiál neexistuje. V praxi tedy využíváme ten, který nejlépe splňuje aktuální požadavky.

Do plochy

Profesionální tip
Tloušťka izolace by měla být alespoň 20 cm. Pokud výška krokví nestačí, lze ji zvětšit přidáním doplňkové izolace pod krokve.

Do plochy

Profesionální tip
Jestliže zateplujeme z vnitřní strany, může pro nedbalost a neodborné zpracování dojít ke vzniku plísní a jiným škodám. Zvláštní pozornost je třeba věnovat místům spojů, například u oken. K jejich utěsnění se používají předem komprimované těsnicí pásky, které se po položení roztáhnout a mezeru úplně vyplní. Použít lze i akrylové a korkové tmely nebo silikonové a akrylové těsnicí hmoty.
Tímto způsobem lze realizovat i spoje ve štítových stěnách a v podlahách. U větracích otvorů odstřihneme přesné kousky, které pak dokola nalepíme na fóliový pás.
Na obrazcích je ukázáno odborné připojení parozábrany na střešní okno.

Desky z pěnového polystyrenu jsou levné, mají dlouhou životnost, zachovávají si tvar a jsou odolné proti vlhkosti. Mají široké uplatnění – od sklepů přes fasádu až po zateplení podkroví.
Ve skupině desek z minerálních vláken rozlišujeme produkty ze sklené a minerální vlny. Mají podobné vlastnosti, například odolnost proti trouchnivění či škůdcům, a vyznačují se nehořlavostí. Vhodné jsou hlavně do prostor ohrožených požárem – dovnitř budov, dřevěných konstrukcí nebo podkroví. Protože se sklená vlna vyrábí s více než 60procentním podílem starého skla, nezanedbatelný je i její ekologický aspekt. Další hlavní složkou je křemenný písek. Výrobci se ve všeobecnosti snaží zvýšit podíl recyklovaného materiálu v minerální vlně bez toho, aby se zhoršila její kvalita.

Uplatnění nacházejí také izolační materiály z dorůstajících surovin, jako jsou dřevo, konopí, len, ovčí vlna apod. Jejich výhody spočívají především v ekologické a energeticky úsporné výrobě. Izolační materiály samozřejmě splňují odpovídající normové požadavky – požární odolnost, odolnost proti mikroorganismům a nároky na sedání a nosnost. Protože mnohé přírodní materiály napadají škůdci – a také pro dosažení požadované třídy požární odolnosti –, zčásti se používají přísady (vápno, bórové soli, fosforečnan amonný, cement, magnezit, deriváty močoviny a jiné). Jejich výběr a použití závisí na funkčních, ekologických a ekonomických kritériích.

Autor: Baumax (text a foto)

Klíčová slova:


Související články

Den aktivit společnosti bauMax pro lidi s hendikepem 5  fotek

Den aktivit společnosti bauMax pro lidi s hendikepem

S mottem „Je místo, kde neexistují žádné bariéry“ organizuje společnost bauMax dne 15. října 2014 každoroční den aktivit pro lidi s hendikepem. J ...


Zateplením stropu zabráníte úniku tepla 6  fotek

Zateplením stropu zabráníte úniku tepla

Zabránit úniku tepla je třeba a kromě jiných oblastí je nutné přikročit také k zateplení stropu. Tím může unikat až 12 % tepla. Podle situace to lz ...


Položme si venkovní dlažbu 32  fotek

Položme si venkovní dlažbu

Zatoužili jste po pěkné terase nebo chodníčku k domovním dveřím? Kdo ho ale postaví? Zkuste to sami. Nad jinými materiály pro dláždění venkovních ploc ...


Příjemné teplo 6  fotek

Příjemné teplo

Podlahové a stěnové vytápění se díky jemně vyzařovanému teplu a vyrovnanému rozdělení teploty při nízkém proudění vzduchu stará o optimální pohodu. Je ...


reklama
reklama

reklama
Diskuze kutilů
2
Výběr pásové pily... Rekonstrukce
Poslední příspěvek: 8.5.2019 17:54 Alena
10
Rekonstrukce apod. Rekonstrukce
Poslední příspěvek: 28.10.2018 20:33 Mirek
1
Thermo omítka od fy Baumit Rekonstrukce
Poslední příspěvek: 5.9.2018 07:17 Jan
2
Vinylová podlaha Rekonstrukce
Poslední příspěvek: 21.6.2018 11:11 Martin
1
Zateplení ploché střechy Stavba a rekonstrukce
Poslední příspěvek: 8.8.2017 18:54 Michal Mervart
2
Stavební folie Stavba a rekonstrukce
Poslední příspěvek: 11.1.2017 21:35 luk fjsk
0
Rekontrukce bytu Rekonstrukce
Poslední příspěvek: 30.11.-0001 00:00 Jaroslav
0
Izolace starého domu Rekonstrukce
Poslední příspěvek: 30.11.-0001 00:00 Petr
0
Rekonstrukce podlahy Rekonstrukce
Poslední příspěvek: 30.11.-0001 00:00 Paulina
10
Rekonstrukce apod. Rekonstrukce
Poslední příspěvek: 28.10.2018 20:33 Mirek
2
Výběr pásové pily... Rekonstrukce
Poslední příspěvek: 8.5.2019 17:54 Alena
2
Vinylová podlaha Rekonstrukce
Poslední příspěvek: 21.6.2018 11:11 Martin
2
Stavební folie Stavba a rekonstrukce
Poslední příspěvek: 11.1.2017 21:35 luk fjsk
1
Thermo omítka od fy Baumit Rekonstrukce
Poslední příspěvek: 5.9.2018 07:17 Jan
1
Zateplení ploché střechy Stavba a rekonstrukce
Poslední příspěvek: 8.8.2017 18:54 Michal Mervart
reklama
reklama

Kontakty | e-mail: redakce@ceskykutil.cz

© 2007 - 2020 Český kutil.cz, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. ISSN 1802-4270.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Český kutil, s.r.o. zakázáno.© 2007 - 2020 Český kutil.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena, ISSN 1802-4270. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Český kutil, s.r.o. zakázáno.
×